پیام ریاست کنگره اختلالات خلقی

پیام ریاست کنگره

 دکتر قلعه بندی

به نام خدا

اختلالات خلقی در جهان و کشورمان ایران شیوع بالایی دارند. این اختلالات به دلیل تاثیر شگرفی که در افت عملکرد فرد و رنجی که تحمیل میکنند از یکطرف و تبعات اقتصادی-اجتماعی گسترده آن از طرف دیگر جایگاه خاصی را در پزشکی بطور عام و روانپزشکی بطور خاص پیدا کرده اند. گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران افتخاردارد که اولین کنگره اختلالات خلقی را با تلاش همکاران برگزار می نماید. آقای دکتر امیر شعبانی از صاحبنظران این حوزه در کشور دبیر علمی همایش و آقای دکتر بهنام شریعتی از اعضای برجسته گروه دبیر اجرایی این همایش هستند.برگزاری این همایش مرهون تلاش های این عزیزان ودیگرهمکاران در کمیته علمی و اجرایی است.
امیدواریم برگزاری این همایش فرصتی فراهم کند تا با ارائه آخرین دستاوردهای علمی در ارتقائ دانش و مهارت متخصصین این حوزه نقش موثری داشته باشد.
بدینوسیله از جناب آقای دکتر حاجی میراسماعیل ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران، جناب آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر جواد موسوی معاونت محترم پژوهشی، جناب آقای دکتر قاسمی معاونت بین‌الملل و جناب آقای دکتر مبارکی معاونت محترم توسعه مدیریت وبرنا‌مه‌ریزی دانشگاه که به شکل های مختلف از  برگزاری این همایش حمایت کرده اند، قدردانی می نمایم.
برگزاری این همایش را مرهون تلاش همکارانمان در انجمن علمی روانپزشکان ایران و ریاست محترم آن جناب آقای دکتر جلیلی و مرکز تحقیقات بهداشت روان هستیم . از سایر عزیزانی که به نحوی ما را در برگزاری این همایش یاری رساندند تشکر می‌کنیم.

دکترمیر‌فرهاد قلعه‌بندی 
مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران