لینک های مفید

لینک های مفید

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : http://www.behdasht.gov.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ایران : http://iums.ac.ir/

گروه روانپزشكي دانشگاه ايران : http://psychiatry.iums.ac.ir/

سازمان نظام پزشکی کل کشور : http://irimc.org/