راهنمای ارائه مقالات دومین کنگره

فراخوان ارسال مقالات در دومين همايش اختلالات خلقي

 

  • مهلت ارسال خلاصه (چکیده) مقاله: پانزدهم آبان ماه ١٣٩٧
  • مقاله ارسالي مي‌تواند به شكل اصيل (Original)، مروري (Review)، گزارش گروهی (Case Series)، گزارش موردی (Case Report) و یا پژوهش كيفي (Qualitative) باشد.
  • شیوه ارسال چکیده مقاله: از طریق ایمیل کنگره (BDRG2006@gmail.com)

 

راهنمای ارائه کنندگان پوستر مقالات

قالب چکیده مقاله پژوهشی اصيل:

  • چکیده مقالات اصيلي که در قالب زیر به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده باشند وارد فرایند داوری خواهند شد:

– پس از عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی همه نویسندگان هركدام در يك سطر آورده شود. در مقابل نام هر فرد، رشته و آخرین مدرک تحصیلی و سازمان مطبوع (Affiliation) ذکر شود. همچنین «نویسنده مسئول» مقاله و «سخنران» مشخص و ایمیل آنها درج شود.

سایر ویژگی‌ها:

✓ چکیده مقاله شامل ٣٠٠ تا ٥٠٠ واژه [در مورد پژوهش‌های کیفی: ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واژه]

✓ نگارش در قالب چهار جزء «مقدمه و هدف»، «روش»، «یافته‌ها»، «بحث و نتیجه‌گیری»

✓ در انتها، ذکر كليدواژه‌ها به تعداد سه تا شش

 

 

قالب چکیده  مقاله مروري:

  • چکیده مقالات مروري که در قالب زیر به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده باشند وارد فرایند داوری خواهند شد:

پس از عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی همه نویسندگان هركدام در يك سطر آورده شود. در مقابل نام هر فرد، رشته و آخرین مدرک تحصیلی و سازمان مطبوع (Affiliation) ذکر شود. همچنین «نویسنده مسئول» مقاله و «سخنران» مشخص و ایمیل آنها درج شود.

سایر ویژگی‌ها:

✓ چکیده مقاله شامل ۴٠٠ تا ۶٠٠ واژه

✓ نگارش در قالب چهار جزء «مقدمه»، «روش»، «مرور مطالب» و «بحث و نتیجه‌گیری»

✓ در انتها، ذکر كليدواژه‌ها به تعداد سه تا شش

 

قالب چکیده  مقاله گزارش گروهی یا گزارش موردی:

  • چکیده مقالات گزارش گروهی یا گزارش موردی که در قالب زیر به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده باشند وارد فرایند داوری خواهند شد:

پس از عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی همه نویسندگان هركدام در يك سطر آورده شود. در مقابل نام هر فرد، رشته و آخرین مدرک تحصیلی و سازمان مطبوع (Affiliation) ذکر شود. همچنین «نویسنده مسئول» مقاله و «سخنران» مشخص و ایمیل آنها درج شود.

سایر ویژگی‌ها:

✓ رعايت كامل اصل رازداري و رعایت دقیق و كامل اسرار بيمار

✓ چکیده مقاله شامل ۳۰۰ تا ۵٠٠ واژه

✓ نگارش در قالب سه جزء «مقدمه»، «گزارش مورد یا موارد» و «بحث و نتیجه‌گیری»

✓ در انتها، ذکر كليدواژه‌ها به تعداد سه تا شش

 

نكات عمومي:

  • بعد از داوري و اعلام نظر کمیته علمی، امكان اضافه كردن نام نويسنده جديد وجود ندارد.
  • در صورت پذیرفته شدن چکیده مقاله در بخش داوری، ارائه به صورت سخنرانی يا پوستر خواهد بود كه متعاقباً به نویسنده مسئول اعلام خواهد شد. [اولويت نویسنده مسئول مقاله، براي ارائه مقاله به شكل پوستر يا سخنراني قيد شود.]
  • در سخنرانی‌ها، زمان ارائه هر مقاله ٢٠ دقیقه است.

برگزاركننده دومين کنگره اختلالات خلقي: هسته پژوهشی اختلالات خلقی و گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران

تاريخ: ٢٤ تا ٢٦ بهمن ١٣٩٧

مكان: تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز بین‌المللی همايش‌هاي رازي