اعضا کمیته اجرایی

اعضاء کمیته اجرایی

 

  • – دکتر بهنام شریعتی- دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • – دکتر مسعود احمدزاد اصل- دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • – دکتر فاطمه هادی- دانشگاه علوم پزشکی ایران