اعضای کمیته علمی

اعضای کمیته علمی

 

– دکتر مسعود احمدزاد اصل- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر همایون امینی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

– دکتر مجید برکتین- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

– دکتر جعفر بوالهری- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر سامان توکلی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

– دکتر امیرحسین جلالی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر سید احمد جلیلی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

– دکتر نوید خلیلی- داشگاه علوم پزشکی کرمان

– دکتر مریم رسولیان- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر یوسف سمنانی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

– دکتر سید وحید شریعت- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر بهنام شریعتی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر ونداد شریفی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

– دکتر امیر شعبانی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر الهام شیرازی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر مجید صادقی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

– دکتر منصور صالحی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

– دکتر گودرز عکاشه- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

– دکتر کاوه علوی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر فرهاد فرید حسینی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

– دکتر علی فیروز آبادی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز

– دکتر حبیب الله قاسم زاده- دانشگاه علوم پزشکی تهران

– دکتر محمد قدیری وصفی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

–  دکتر میرفرهاد قلعه بندی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر عاطفه قنبری جلفائی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر یاسمن متقی پور-

– دکتر هما محمدصادقی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر ربابه مزینانی- دانشگاه علوم بهزیستی

– دکتر آرش میراب زاده- داشگاه علوم بهزیستی

– دکتر غلامرضا میرسپاسی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

– دکتر مهدی نصر اصفهانی- دانشگاه علوم پزشکی ایران