اعضای كميته اجرايي دومین کنگره

اعضای كميته اجرايي دومین کنگره

 1.  خانم مژگان تابان
 2.  دکتر سوده تاجیک اسماعیلی
 3.  خانم زهرا جانباز نیستانی
 4.  خانم زهرا خلفی
 5.  خانم زهرا سلیمانی
 6.  دکتر فاطمه کاشانی نسب
 7.  دکتر لیلا کمال زاده
 8.  دکتر هما محمدصادقی
 9.  خانم معصومه یاراحمدی
 10.  دکتر راضیه صالحیان
 11.  دکتر بهنام شریعتی
 12.  دکتر فاطمه هادی